* มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ น้อยกว่า0.005%
ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ หรือ โรคเกิดภูมิแพ้

น้ำหนัก ไม่ระบุ
หมวดหมู่
หมวดหมู่