การรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้าเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์

นโยบายการรับประกันสินค้า

ด้วยประสบการณ์การผลิตเฟอร์นิเจอร์มากกว่า 10 ปี สินค้าของ เอเอส เฟอร์นิเจอร์ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านคุณภาพ และการบริการหลังการขาย เพราะเราให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน การผลิต รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ การผลิต โดยผ่านกระบวนการการผลิต และการทดสอบการใช้งานจริงที่ได้มาตรฐาน เราจึงมั่นใจในคุณภาพสินค้า ยืนยันด้วยการรับประกันคุณภาพสินค้า (Limited Warranty) ซึ่งจะครอบคลุมถึงวัสดุอุปกรณ์ และข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตสินค้าภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน

กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินหรือใบรับประกันสินค้า เพื่อขอรับสิทธิ์ตามใบรับประกันนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้า หากไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ หรือใบรับประกันสินค้ามาแสดง

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การรับประกันคุณภาพสินค้านี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้า หากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดมาจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการใช้งานปกติ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิต และความบกพร่องในการใช้งานของวัสดุ หรือ ชิ้นส่วนต่างๆ

 • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี รอยขีดข่วน คราบสกปรกและรอยเปื้อน สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง ซ่อมแซม เคลื่อนย้าย สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี การเสื่อมของวัสดุตามอายุไขการใช้งาน สินค้าขึ้นรา สนิม Clearance Sale, สินค้า Value Choice และสินค้าที่ถูกนำไปใช้งานเพื่อธุรกิจหรือการค้า
 • การรับประกันไม่รวมถึงค่าบริการในการซ่อมแซม, ค่าขนส่ง, ค่าขนย้าย และค่าเดินทางในการบริการนอกสถานที่ (ในบางกรณี)
 • ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น แต่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาของการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันทดแทน
 • หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ในกรณีที่สินค้าเป็นชุด หากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเฉพาะชิ้นส่วนที่มีปัญหาเท่านั้น
 • ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ส่งสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การเคลื่อนย้ายสินค้า ไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกันสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

หมวดหมู่โซฟา

การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์หมวดชุดโซฟาและเก้าอี้พักผ่อนนี้ มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ส่งสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยการรับประกันสินค้าจะครอบคลุมเฉพาะความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้

 1. กลไกการปรับระดับมีปัญหาจากการใช้งานปกติ
 2. สปริงหรือโฟมที่เบาะโซฟาเกิดการยุบตัวเกิน 1.5 นิ้ว

การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ความเสียหายของวัสดุหุ้ม เช่น รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ถลอก, ลอก, ขาหัก, ขาเป็นรอย ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, รอยที่เกิดตามธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์หมวดชุดโซฟา และเก้าอี้พักผ่อนนี้ มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ส่งสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยการรับประกันสินค้าจะครอบคลุมเฉพาะความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้

หมวดหมู่ชุดอาหาร

 • การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดอาหาร ครอบคลุมสินค้าประเภท โต๊ะอาหาร, เก้าอี้, โต๊ะกลาง โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือมีข้อบกพร่องจากการผลิตเป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ส่งสินค้า
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของหน้าท็อปโต๊ะอาหาร ท็อปโต๊ะกลาง
 • การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงการเสียหายจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานที่ผิดวิธี

หมวดหมู่ชุดสำนักงาน

การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดสำนักงาน แยกตามประเภท ดังนี้

 • สินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดสำนักงาน ตู้เอกสาร รับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 6 เดือน นับ จากวันที่ส่งสินค้า เฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนประเภท บานพับ และรางลิ้นชักชนิดลูกล้อ รับประกันคุณภาพ จากการเสียหายเวลา 6 เดือน จากวันที่ส่งสินค้า
 • สินค้าชุดเก้าอี้สำนักงานการรับประกันสินค้าจะครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนประเภท โช๊คอัพ และโช๊คแก๊ส เป็นเวลา เวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งสินค้า

การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของหน้าท็อปโต๊ะทำงาน ความเสียหายจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า

หมวดหมู่ชุดห้องนอน

การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ครอบคลุมหมวดสินค้าประเภท เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้ข้างเตียง และสตูล โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้าเฉพาะในส่วน ของชิ้นส่วนประเภท บานพับ รางลิ้นชักชนิดลูกล้อ และรางสไลด์ Anti-Jump รับประกันคุณภาพจากการเสียหาย จาก 1 ปีจากวันที่ส่งสินค้า

 • การรับประกันสินค้านี้ จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของวัสดุที่เกิดจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และ ความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี
 • การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมสินค้าประเภทที่นอน
 • การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า

สินค้าหมวดหมู่ชุดสนามหวาย

การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดสนาม แยกตามประเภท ดังนี้

 • สินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดสนาม เก้าอี้สนาม โต๊ะ ที่นอนสนามหวาย รับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 6 เดือน นับ จากวันที่ส่งสินค้า เฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนที่ รับประกันคุณภาพ จากการเสียหาย 6 เดือน จากวันที่ส่งสินค้า

** การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

** การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า

สินค้าหมวดหมู่ชุดโมเดิร์น

การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดเก้าอี้โมเดิร์น แยกตามประเภท ดังนี้

 • สินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดเก้าอี้โมเดิร์น เก้าอี้บาร์ เก้าอี้ไม้ดัด รับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 6 เดือน นับ จากวันที่ส่งสินค้า เฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนประเภท บานพับ และรางลิ้นชักชนิดลูกล้อ รับประกันคุณภาพ จากการเสียหาย1 ปีจากวันที่ส่งสินค้า
 • สินค้าชุดเก้าอี้สำนักงานการรับประกันสินค้าจะครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนประเภท โช๊คอัพ และโช๊คแก๊ส เป็นเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ส่งสินค้า

** การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของหน้าท็อปโต๊ะทำงาน ความเสียหายจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

** การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า

สอบถาม